Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym
GOSiR Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

Świetlica sportowo - rekreacyjna

Regulamin korzystania ze Świetlicy Sportowo - Rekreacyjnej

na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem pomieszczenia jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym

2. Świetlica jest miejscem spotkań lokalnej społeczności, integrującym środowisko, służącym działaniom o charakterze sportowo – rekreacyjnym

3. Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram

4. Gospodarzem świetlicy jest opiekun świetlicy

5. Harmonogram zajęć określa opiekun świetlicy

 

II. OPIEKUN ŚWIETLICY

1. Do obowiązków opiekuna świetlicy należy:

a) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu, oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania ze świetlicy,

b) udostępnianie świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem, zapoznanie osób z obiektem oraz z regulaminem, wypożyczanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym (prowadzenie rejestru wypożyczeń)

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

1. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na świetlicy pod opieką osoby dorosłej, lub za pisemną zgodą opiekunów prawnych

2. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą przebywać na świetlicy i uczestniczyć w zajęciach w wypadku gdy ich opiekun znajduję się na sali. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo dziecka.

3. Osoby powyżej osiemnastego roku życia mogą korzystać ze świetlicy po wpisaniu się do rejestru.

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie świetlicy zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, kulturalnego zachowania wobec opiekuna świetlicy oraz innych uczestników

5. Prawni opiekunowie osób nieletnich ponoszą odpowiedzialność prawną za działania lub zaniechania dziecka w wyniku których podczas zajęć w świetlicy osobom trzecim lub mieniu została wyrządzona szkoda.

6. Uczestnicy mają obowiązek:

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekuna

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia

c) zachować kulturę i higienę osobistą, schludny wygląd i czystość

d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne oraz własność innych osób e) zgłaszać opiekunowi wyjście z placówki

7. Zabrania się przychodzenia do świetlicy osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.

8. W budynku i na terenie świetlicy nie wolno spożywać alkoholu, używać środków odurzających oraz palić papierosów w tym również e-papierosów

9. Mienie należące do świetlicy nie może być przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy.

10. Opiekun świetlicy może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do świetlicy w przypadku, gdy nie przestrzega on regulaminu.

 

 IV. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ŚWIETLICY

1. Świetlica i przyległy do niej teren są monitorowane

2. Ze świetlicy mogą korzystać nieodpłatnie:

a) dzieci i młodzież w ramach prowadzonych zajęć bądź spędzania wolnego czasu

b) członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy dla realizacji zadań statutowych, kluby sportowe, członkowie kół zainteresowań i grup zorganizowanych działających w danym środowisku za zgodą opiekuna świetlicy

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika jak również pełnoletni uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych) na potrzeby administracyjne GOSiR

2. Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby dokumentujące działalność GOSiR oraz wyraża pisemną zgodę, że bierze pełną odpowiedzialność za dotarcie syna/córki do świetlicy i powrót do domu.

3. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż, dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.

Świetlica Sportowo-Rekreacyjna

Utworzono dnia 23.01.2019, 11:43

Świetlica Sportowo-Rekreacyjna

PARTNERZY

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny